conf['limit'] = intval( $this->conf['limit'] ); $this->conf['orderby'] = $this->conf['orderby'] ? $this->conf['orderby'] : 'pages.sorting, tt_content.sorting'; $this->id = intval( $GLOBALS['TSFE']->id ); $this->GPvars = t3lib_div::GPvar( $this->prefixId ); $this->local_cObj = t3lib_div::makeInstance( 'tslib_cObj' ); $this->totalTemplate = $this->cObj->fileResource( $this->conf['template'] ); $this->conf['pid'] = intval($this->conf['pid']); if( $this->conf['pid'] > 0) $this->pids = $this->conf['pid']; else $this->pids = $this->id; } /** * Pages teaser * * @param string $content: * @param array $conf: TS configuration * @return string return: HTML output */ function teaser( $content, $conf ) { // Conf base $template = ''; $this->conf = &$conf; $this->config(); // SQL typo3 conditions $this->where = $this->local_cObj->enableFields( 'pages' ); if ($this->conf['level'] == 100) $this->where .= " AND pages.abstract <> '' "; $this->whereContent = $this->local_cObj->enableFields( 'tt_content' ); //co chceme? if ($this->conf['level'] == 0) { $this->where2 = ' AND (children > 0) '; } else if ($this->conf['level'] == 47) { $this->where2 = ' '; } else { $this->where2 = ' AND (children = 0 OR children IS NULL) '; } $wrapArr = array( 'disabledLinkWrap' => '

|

', 'inactiveLinkWrap' => '

|

', 'activeLinkWrap' => '

|

' ); // Get/set navigation variable $this->countPages(); $this->GPvars['pointer'] = $this->GPvars['pointer'] > 0 ? intval( $this->GPvars['pointer'] ) : 0; $this->pages = ceil( $this->counter / $this->conf['limit'] ); if( $this->GPvars['pointer'] > 0 && $this->GPvars['pointer'] < $this->pages ) $this->start = $this->GPvars['pointer']; else $this->GPvars['pointer'] = 0; // Set limitation if( $deflimit != '' ) $limit = 'LIMIT '.$deflimit; elseif( $this->start > 0 ) $limit = 'LIMIT '.( $this->start * $this->conf['limit'] ).', '.$this->conf['limit']; else $limit = 'LIMIT 0, '.$this->conf['limit']; // SQL query prepare if ($GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid != 0) { $query = ' SELECT pages.uid, ifnull(pages_language_overlay.title, pages.title) as title, ifnull(pages_language_overlay.abstract, pages.abstract) as abstract, if(length(pages_language_overlay.media) > 1, pages_language_overlay.media, pages.media) as media, tt_content.bodytext AS bodytext, GROUP_CONCAT( DISTINCT tt_content.image ORDER BY tt_content.t3_origuid DESC, tt_content.sorting SEPARATOR ",") as image, p2.children FROM pages LEFT JOIN tt_content ON ( tt_content.pid = pages.uid AND CType in ("text", "textpic", "image") AND tt_content.sys_language_uid in (0, '. (int) $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid.') '.$this->whereContent.' ) LEFT JOIN pages_language_overlay ON ( pages_language_overlay.pid = pages.uid AND pages_language_overlay.sys_language_uid="'. (int) $GLOBALS['TSFE']->sys_language_uid.'" AND pages_language_overlay.deleted =1) LEFT JOIN (SELECT count(*) as children, pid FROM pages WHERE pages.pid IN ( SELECT uid FROM pages WHERE pages.pid in ('.$this->pids.') '.$this->where.' ) '.$this->where.' GROUP BY pid) as p2 ON (pages.uid = p2.pid ) WHERE pages.pid IN ( '.$this->pids.' ) '.$this->where.$this->where2.' GROUP BY pages.uid ORDER BY '.$this->conf['orderby'].' '.$limit.' '; } else { $query = ' SELECT pages.uid, pages.title, pages.abstract, pages.media, tt_content.bodytext AS bodytext, GROUP_CONCAT( DISTINCT tt_content.image ORDER BY tt_content.sorting SEPARATOR ",") as image, p2.children FROM pages LEFT JOIN tt_content ON ( tt_content.pid = pages.uid AND CType in ("text", "textpic", "image") AND tt_content.sys_language_uid = 0 AND'.$this->whereContent.' ) LEFT JOIN (SELECT count(*) as children, pid FROM pages WHERE pages.pid IN ( SELECT uid FROM pages WHERE pages.pid in ('.$this->pids.') '.$this->where.' ) '.$this->where.' GROUP BY pid) as p2 ON (pages.uid = p2.pid ) WHERE pages.pid IN ( '.$this->pids.' ) '.$this->where.$this->where2.' GROUP BY pages.uid ORDER BY '.$this->conf['orderby'].' '.$limit.' '; } $query = ' SELECT pages.uid, pages.title, pages.abstract, pages.media, tt_content.bodytext AS bodytext, GROUP_CONCAT( DISTINCT tt_content.image ORDER BY tt_content.sorting SEPARATOR ",") as image, p2.children FROM pages LEFT JOIN tt_content ON ( tt_content.pid = pages.uid AND CType in ("text", "textpic", "image") '.$this->whereContent.' ) LEFT JOIN (SELECT count(*) as children, pid FROM pages WHERE pages.pid IN ( SELECT uid FROM pages WHERE pages.pid in ('.$this->pids.') '.$this->where.' ) '.$this->where.' GROUP BY pid) as p2 ON (pages.uid = p2.pid ) WHERE pages.pid IN ( '.$this->pids.' ) '.$this->where.$this->where2.' GROUP BY pages.uid ORDER BY '.$this->conf['orderby'].' '.$limit.' '; // Get pages with content $res = $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_query( $query ); if( $res ) { $numrows = $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_num_rows( $res ); if( $numrows > 0 ) { // Template, subpart, fields list $template['total'] = $this->local_cObj->getSubpart( $this->totalTemplate, '###TEASER###' ); $template['item'] = $this->local_cObj->getSubpart( $template['total'], '###ITEM###' ); // Parse pages list while( $row = $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_fetch_assoc( $res ) ) { // $row['media'] .= ', '.$row['image']; if (preg_match('~[^,]+\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp)~i', $row['media'], $matches)) { $row['media'] = 'uploads/media/'.trim($matches[0]); } elseif (preg_match('~[^,]+\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp)~i', $row['image'], $matches)) { $row['media'] = 'uploads/pics/'.trim($matches[0]); } else $row['media'] = 'fileadmin/templates/images/placeholder.jpg'; // Page, content marks $url = str_replace( '&', '&', $this->pi_getPageLink( $row['uid'], '_top', array() ) ); $submarks['###LINK##'] = $url; $submarks['###TITLE###'] = htmlspecialchars($row['title']); $submarks['###BODYTEXT###'] = $this->cObj->stdWrap( ( $row['abstract'] != '' ? $row['abstract'] : $row['bodytext'] ), $this->conf['bodytext.'] ); //$this->conf['image.']['stdWrap.']['cObject.']['file.']['10.']['file'] = $row['media']; //$submarks['###IMAGE###'] = $this->local_cObj->IMAGE($this->conf['image.']); $submarks['###IMAGE###'] = $this->cObj->cImage($row['media'], $this->conf['image.']); // Complete subpart $rows .= $this->cObj->substituteMarkerArrayCached( $template['item'], $submarks, array(), $wrappedSubSubpart ); } // Navigation subpart if( $this->conf['navigation'] ) { $this->internal = array( 'res_count' => $this->counter, 'results_at_a_time' => $this->conf['limit'], 'maxPages' => 7, 'dontLinkActivePage' => 1 ); $this->LOCAL_LANG[$this->LLkey]['pi_list_browseresults_page'] = $this->conf['pi_list_browseresults_page']; $this->LOCAL_LANG[$this->LLkey]['pi_list_browseresults_prev'] = $this->conf['pi_list_browseresults_prev']; $this->LOCAL_LANG[$this->LLkey]['pi_list_browseresults_next'] = $this->conf['pi_list_browseresults_next']; $marks['###PAGE_LISTING###'] = $this->pi_list_browseresults(false, '', $wrapArr, 'pointer', false); } else { $marks['###PAGE_LISTING###'] = ''; } if ($this->conf['label']) $marks['###LABEL###'] = $this->cObj->stdWrap( $this->conf['label'], $this->conf['label.'] ); else $marks['###LABEL###'] = ''; // Complete all subparts $subparts['###ITEM###'] = $rows; $template = $this->cObj->substituteMarkerArrayCached( $template['total'], $marks, $subparts, array() ); } } return $template; } /** * Pages counter * * @return int return: count of pages */ function countPages() { // SQL query for count items witout limit $query = ' SELECT COUNT(*) AS counter FROM pages LEFT JOIN (SELECT count(*) as children, pid FROM pages WHERE pages.pid IN ( SELECT uid FROM pages WHERE pages.pid in ('.$this->pids.') '.$this->where.' ) '.$this->where.' GROUP BY pid) as p2 ON (pages.uid = p2.pid ) WHERE pages.pid IN ( '.$this->pids.' ) '.$this->where.$this->where2.' '; // Get pages with content $res = $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_query( $query ); if( $res ) { $tmp = $GLOBALS['TYPO3_DB']->sql_fetch_assoc( $res ); $this->counter = intval( $tmp['counter'] ); } return $this->counter; } } ?> Katalóg - energeticky certifikat, projekt

Jozef Kadlečík

Katalóg

Architektonická tvorba a projektovanie

Pre našich klientov zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie od investorského zámeru, cez štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt skutočnej realizácie, až po kolaudáciu.
Spolupracujeme s rôznymi dodávateľmi, ktorí pracujú s rôznorodými technológiami a stavebnými materiálmi – od tradičných murovacích tvárnic po nízkoenergetické sendvičové konštrukcie.
Používame kvalitný architektonický software ARCHICAD, ktorý umožňuje vytvárať vizualizácie vo foto zobrazení.
Zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu so všetkými profesiami.
Vlastníme certifikát na projektovanie pasívnych domov od IEPD.

Rýchly kontakt

Adresa: 

Pribinova 46

920 01 Hlohovec


Email:
ecertifikaty@gmail.com

Mobil: 
0911 792 893