Jozef Kadlečík

Energetický certifikát a audit

http://energetickycertifikat.net/

Pre vypracovanie energetického certifikátu za 98 € nás kontaktujte 0911 792 893

Energetická certifikácia

Energetická certifikácia budov je povinná od 1.1.2008:

  • pri predaji a prenájme budovy
  • pri dokončení (ku kolaudácii) novej alebo významne obnovenej budovy (zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia vykurovanie)

Energetická certifikácia budov je povinná:

  • pre rodinné a bytové domy
  • polyfunkčné a administratívne budovy
  • hotely, reštaurácie, veľkoobchod, maloobchod ...

Čo potrebujeme pre vypracovanie Energetického certifikátu Vašej stavby:

• projekt skutočnej realizácie (projekt pre stavebné povolenie so zakreslenými zmenami)
• objednávku (mailom, faxom) so základnými údajmi (stavebník, miesto stavby, počet osôb, foto)

S našimi spolupracovníkmi Vám vypracujeme kompletný Energetický certifikát podľa zákona číslo 555/2005

Energetický audit


           Energetický audit sústreďuje všetky dostupné údaje o energetickom hospodárení, uskutočňuje ich analýzu, poukazuje na zjavné aj skryté nedostatky a odporúča cesty k náprave, vrátane ich ocenenia a výpočtu návratnosti vložených prostriedkov.
           Energetický audit slúži ako podklad pre rozhodovací proces prevádzkovateľa výrobných aj nevýrobných priestorov, pre účely racionalizácie spotreby tepelnej energie pre hlavnú technológiu, na vykurovanie objektov a na prípravu teplej vody, pre zníženie spotreby elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu.
          Zásobovanie a spotreba energií majú súvislosť so všetkými prevádzkovými činnosťami, je potrebné takúto analýzu vykonávať v komplexnom prístupe.
          Racionalizačné opatrenia navrhované v energetických auditoch sú pri spracovaní podrobené ekonomickej analýze z dôvodu overenia ich efektívnosti. Vložené investície by sa formou úspor mali vrátiť v čo najkratšom možnom čase. Tento aspekt je dôležitý pre možnosť financovanie z podporných fondov EÚ, prípadne bankovým úverom.

           Na Slovensku bola povinnosť realizovať energetický audit ustanovená zákonom č.476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti.  V tomto zákone je uvedená definícia energetického auditu, je špecifikované, kto môže audit vykonávať a je stanovený okruh povinných subjektov v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva, ktoré musia pravidelne vykonávať hodnotenie energetickej náročnosti výroby.
           Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby  energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa prílohy č. 1 alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky

Rýchly kontakt

Adresa: 

Pribinova 46

920 01 Hlohovec


Email:
ecertifikaty@gmail.com

Mobil: 
0911 792 893

Kontaktný formulár